سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه خواهران آران و بیدگل 
استاد مشاوره 
 
 
راهنمائی و مشاوره در زمینه های دینی 
تدریس 
دانشگاه پیام نورآران و بیدگل 
مدرس 
2004/09/22 
2006/06/21 
الهیات و معارف