سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه خواهران آران و بیدگل 
استاد مشاوره 
 
 
راهنمائی و مشاوره در زمینه های دینی 
تدریس 
دانشگاه پیام نورآران و بیدگل 
مدرس 
1383/07/01 
1385/03/31 
الهیات و معارف